Naast Kleuterplein en Schatkist versie 2 is er hedendaags kleuterprogramma SIL op school. Dit programma wordt uitgegeven door de CED- groep, die veel ervaring met digitale programma’s heeft opgedaan met het uitbrengen van Nieuwsbegrip.

Dit digitale programma met de echte poppen Sil en zijn vriendin Lis brengt jaarlijks acht thema’s uit. Leerkrachten kunnen thema’s aandragen.

In het archief zijn oude thema’s beschikbaar.

Voor meer informatie zie www.silopschool.nl.

Om optimaal gebruik te maken van het programma heeft de CED-groep een basis- en verdiepingstraining ontwikkeld. Geke Dijkstra en Lex Gall zijn voor Noord-Nederland de gecertificeerde trainers.

Voor meer informatie of vragen bel 06-23994021 of mail mij via lgall@onderwijsmetlev.nl

Onze aanpak

De basistraining Sil op school bestaat uit vier modules van 4 uur. Hierin wordt u geïnformeerd over de inhoud en organisatie van het programma.

Ook gaan we in op de leerkrachtvaardigheden en uw eigen groepsplan.

Daarnaast komt de trainer bij elke deelnemer 2 x op de groep kijken.sil op school

 

Inhoud van de modules:

Module 1: inhoud van Sil op school

In deze module focussen we op achterliggende ideeën van Sil, onder andere de didactiek, spel, de doorgaande lijn en aanbod op drie niveaus. Aan de orde komen twee onderdelen van het onderwijsaanbod, namelijk doelen en leerstofaanbod.

Module 2: organisatie

Deze module gaat in op de organisatie van Sil. We behandelende onderdelen: leertijd, planning en groepsmanagement.

Module 3: leerkrachtvaardigheden

In deze module staat het educatief en didactisch handelen centraal. Ook het instructiemodel en coöperatieve werkvormen komen aan bod.

Module 4: de praktijk; ouders, groepsplan en opbrengstgericht werken

In deze module besteden we aandacht aan de ouderbetrokkenheid en blikken we terug op het onderwijsaanbod. U maakt uw groepsplan voor uw eigen school af. Aan het einde van de training heeft u dus een compleet onderwijsaanbod op drie niveaus voor kleuters.

Resultaten

Aan het einde van deze training:

  • kunt u werken met het digitale programma Sil op school.
  • kent u de achtergronden en opzet van het programma
  • kent u de doorgaande lijn binnen de voorschool en naar groep 3 en verder.
  • beschikt u over een goed doordacht aanbod voor twee jaar kleuteronderwijs, met differentiatie op drie niveaus (basis, verdiept en intensief) dat voldoet aan de SLO-doelen voor taal, rekenen,

sociaal emotionele ontwikkelingen motoriek.

  • weet u hoe u de vorderingen van de leerlingen kunt volgen en werkt u opbrengstgericht aan hun ontwikkeling

De tijdsinvestering per deelnemer bedraagt 34 uur.

Dit omvat de training, het maken van (praktijk) opdrachten en de groepsbezoeken.

Doelgroep: 2 leerkrachten van uw school

Uw investering en tijdpad:

4 trainingsbijeenkomsten van 4 uur

2 groepsbezoeken per deelnemer

2 keer overleg met directie van 1,5 uur

Inhoud: een tussenevaluatie na 2 trainingen

Een eindevaluatie waarin de training wordt geëvalueerd en er plannen worden gemaakt voor borging.