Algemene voorwaarden voor levering van zaken/producten en verrichting van diensten door Gall Onderwijsadvies, gevestigd Harlingerstraatweg13a 8913 AA te Leeuwarden.
Handelregister KvK nummer 01131604.

Versie 2 juni 2014.

Artikel 1. Begrippen
1.1 Onder Gall Onderwijsadvies wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van Gall Onderwijsadvies. Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door Gall Onderwijsadvies aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gall Onderwijsadvies en een opdrachtgever waarop Gall Onderwijsadvies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gall Onderwijsadvies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
3.1 De door Gall Onderwijsadvies gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gall Onderwijsadvies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2 De opdrachtgever heeft na ondertekening van de offerte een bedenktijd van 14 werkdagen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Gall Onderwijsadvies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gall Onderwijsadvies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gall Onderwijsadvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gall Onderwijsadvies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gall Onderwijsadvies zijn verstrekt, heeft Gall Onderwijsadvies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Gall Onderwijsadvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Gall Onderwijsadvies is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gall Onderwijsadvies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gall Onderwijsadvies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Gall Onderwijsadvies de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Gall Onderwijsadvies zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Alle door Gall Onderwijsadvies verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gall Onderwijsadvies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
8.3 Gall Onderwijsadvies behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, ten gevolge van een omstandigheid die niet door Gall Onderwijsadvies voorzien was, de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, is de opdrachtgever niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
– de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 4 weken)
– de overeenkomst betreft slechts een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst
9.2 Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.
9.3 Ontbinding van de overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.
9.4 Indien Gall onderwijsadvies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten/werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
9.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar opdrachtgever en Gall Onderwijsadvies geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn o.a. begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, storingen, poststakingen, verlies van apparatuur of hulpmiddelen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijze niet van Gall Onderwijsadvies kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt.

Artikel 10. Annuleren
10.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst – na ondertekening en een bedenktijd van 14 werkdagen-annuleert, is deze een vergoeding verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Gall Onderwijsadvies te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
10.2 Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt Gall Onderwijsadvies het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
10.3 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig (24 uur van te voren) te worden
geannuleerd en indien mogelijk naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of als verplaatsing naar een later tijdstip gedurende het lopende schooljaar niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gall Onderwijsadvies. De klachtenregeling is te downloaden op de website www.onderwijsmetlev.nl
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Gall Onderwijsadvies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gall Onderwijsadvies de betreffende kosten niet in rekening brengen en/ of restitueren.

Artikel 12. Betaling
12.1 Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die Gall Onderwijsadvies hieromtrent betracht) over een bepaalde activiteit / dienst toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht.
12.2 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.3 Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Gall Onderwijsadvies is gerechtigd de opdrachtgever een rente van 1% per maand te berekenen gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur / facturen.
12.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is Gall Onderwijsadvies gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buiten rechtelijke kosten zijn.
12.5 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Gall Onderwijsadvies gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever door te berekenen.
12.6 Indien Gall Onderwijsadvies aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Gall Onderwijsadvies is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, wat aan Gall Onderwijsadvies kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid van Gall Onderwijsadvies, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
13.2 Gall Onderwijsadvies is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.
13.3 Opdrachtgever zal Gall Onderwijsadvies vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Hiernaast zal Opdrachtgever Gall Onderwijsadvies alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten –waaronder eventuele kosten van juridische bijstand- volledig vergoeden.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
14.1 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.