Aanbod 2017 – 2018 van Wiebren.

Technisch lezen, het hart van het kwaliteitsbeleid van de schoolreg leraar

Kinderen die midden groep 4 geen Avi M4 beheersen, worden zelden nog een gemiddelde lezer! En niet goed technisch kunnen lezen heeft grote gevolgen voor de verdere (school)loopbaan. Van het midden van groep 2 t/m midden groep 4 moet het gebeuren met technisch lezen. Centraal staat leerkrachtgedrag. We kunnen ons niet verschuilen achter de gezinssituatie of intelligentie. Geen excuses! Jij bent het die er voor zorgt dat de schoolloopbaan voor 85% van de leerlingen aangenamer verloopt.

 

Vogels en begrijpend lezenreg leraar

Vogels in de de lucht. Zag je de fout? We zien meestal deze foutjes niet. Vanuit onze ingebakken voorkennis weten we dat er nooit twee lidwoorden naast elkaar staan. Het blijkt dat ervaren lezers volop gebruik maken van voorkennis bij het lezen van teksten. Waar maken ervaren lezers nog meer gebruik van? Daar gaan we antwoorden op zoeken. Immers, als helder is wat ervaren lezers doen, weten we wat kinderen moeten leren! Wiebren neemt de ervaren lezers tot uitgangspunt. En de tekst staat centraal in plaats van allerlei curieuze leesstrategieën. Doel is dat kinderen en leraren zeggen: ‘Joepie, begrijpend lezen!’

 

Begrijpend luisteren! Dat moeten we beter doen!reg leraar

Een groot misverstand: begrijpend lezen begin in groep 4. Mis! Het begint in groep 1! Bij begrijpend luisteren. Een belangrijke ingrediënt is het stellen van goede vragen die het denken stimuleren. Andere zijn hardop denkend voordoen, interactief voorlezen, woordenschat, preteaching. We ontdekken dat we dezelfde stappen zetten als in een les begrijpend lezen. Effectief begrijpend luisteren vormt dé voorwaarde voor begrijpend lezen. Tijdens/ na de bijeenkomsten werkt iedere leerkracht aan een zelf gekozen prentenboek. Na de cursus krijgt elke deelnemer de boekbewerkingen van de medecursisten en van de boeken van Wiebren. Dus, iedereen gaat met een schat aan kant-en-klaar materiaal naar huis

nieuwHardop denkend voordoen. Een kunst!
Voor sommige zaken kun je kinderen geen instructie geven. Bijvoorbeeld wat je moet doen als je een stukje tekst, een zin of een woord niet meer begrijpt. Je zegt wel tegen je leerlingen dat je terug moet lezen als je iets niet begrijpt. Maar deze instructie is kansloos en nietszeggend. Veel beter is het om hardop denkend aan de kinderen te vertellen wat er door je hoofd speelt. Hardop denkend voordoen: een krachtig didactisch middel! Maar het is niet zo eenvoudig. Is het niet de moeite waard om er eens een bijeenkomst bij stil te staan?

nieuwClose Reading – nadenkend, zoekend lezen 
In Nederland wordt overal benadrukt dat kinderen bezig moeten met langere, complexe teksten wil het iets worden met de belangrijkste vaardigheid van de 21e eeuw, namelijk begrijpend lezen. Vanuit Amerika waait ‘Close Reading’ over: herhaald lezen van teksten met de focus op het vinden van bewijs in de tekst. Drie korte lessen van 20 minuten per week, coöperatief, lezen met de pen, herhaald lezen, discussies en ….samen komen we steeds dichter bij wat er (niet) staat. Aan de hand van teksten uit de methode, uit de zaakvakken of uit de databank van Wiebren. Wie gaat de uitdaging aan van drie bijeenkomsten?

nieuwHet schrijven van teksten

Eind 2013 heeft de inspectie haar grote zorgen geuit over de kwaliteit van het stellen. Sinds die tijd is het stil……voor de storm? Intussen blijken vier van de vijf nieuwe taalmethodes het vernieuwde schrijfonderwijs onvoldoende in te vullen. Zo blijft het stellen het stiefkindje van ons onderwijs. Terwijl het voor de toekomst zó belangrijk is om een goede e-mail, verslag of recensie te kunnen schrijven. Het is mogelijk om in korte tijd kinderen grote stappen te laten maken. Zullen we er een paar bijeenkomsten mee aan de slag?

nieuwPeer tutoring bij voorlezen aan kleuters, technisch en begrijpend lezen

Als maatjeswerk op correcte manier wordt uitgevoerd, is het een wetenschappelijk bewezen hulptechniek. Scholen zetten het in voor technisch lezen, waarbij betere lezers samenwerken met zwakkere lezers. In andere scholen lezen bovenbouwers voor aan kleuters. Maar hoe doe je ‘t bij begrijpend lezen? Eén bijeenkomst.

nieuwPassend ouderbeleid (educatief partnerschap)

Bij goede contacten tussen school, kinderen en ouders heeft dat positieve effecten op de ontwikke-ling van het kind. En voor de school: hogere opbrengsten, een opgewekt schoolklimaat en ambassadeurs voor je school. Maar dan moeten we ouders wel serieus nemen. En daar schort het nogal eens aan! Gedurende de bijeenkomsten stellen we vast hoe we contacten leggen met alle ouders en hoe we onze samenwerking inrichten. Van bijeenkomst tot bijeenkomst bouwen we verder. Mooi hoe het ‘ouderbouwwerk’ inhoud krijgt.

‘Goh, wat maakt je scherpe analyses en harde plannen!’

Een uitspraak van een schoolleider nadat hij gevraagd had om een verbeterplan voor de school te schrijven. De school maakt elk jaar op basis van analyse van cijfermatige resultaten en klassenbezoeken een plan. Op basis van deze gegevens worden acties uitgeschreven. Het plan vormt de koers: voor de teamscholing en de individuele scholing. Wiebren kan een belangrijke bijdrage leveren aan zo’n plan.

Als we de kwansels van de groepels willen zoffelen, hebben we een kwanselzoffel of een blurk nodig.

In deze zin staan vast vijf woorden waarvan je de betekenis niet kent. Moeten we dan alle vijf woorden leren. Waarschijnlijk niet. We kunnen ons beperken tot het aanleren van de sleutelwoorden. De betekenis van het sleutelwoord ‘groepels’ is potloden! Het vormt een onderdeel van het verbeteren van het woordenschatonderwijs. Andere ingrediënten zijn het invoegen van schooltaalwoorden, incidenteel woordenschat-onderwijs, consolideren, maar ook het opzetten van het stillezen. Met twee bijeenkomsten komen we al een eind.

Nee, zo wordt het niks met spelling!

Spelling is veel scholen een zorg. Maar is dat een wonder? Het is immers zorgwekkend hoe spelling in verschillende methodes wordt aangeboden. Er wordt nauwelijks instructie gegeven. Het inprenten van woorden blijkt centraal te staan. Dat inprenten is net genoeg om de bloktoets voldoende af te sluiten. Maar bij een herhalingstoets, bij de Cito lvs- toets en tijdens het stellen kunnen we het wel vergeten. Hoe kunnen we wel overtuigende resultaten boeken? Wiebren denkt graag twee bijeenkomsten met jullie mee.

Geen methode voor voortgezet technisch lezen? Wat nu!

Een percentage scholen heeft geen methode voor voortgezet technisch lezen. Het wordt niet noodzakelijk gevonden, financiële hinderpalen of om andere redenen. Toch is een leerlijn voortgezet lezen onontbeer-lijk. Natuurlijk is een mooie methode met sprankelende teksten, de juiste woordrijen en goede opbouw het meest aan te bevelen. Maar we komen ook een heel eind met bestaande materialen, die op school al aanwezig zijn.

nieuwGroepsplannen: de achterkant van een schoenendoos volstaat!

In veel scholen is het woord ‘groepsplan’ een vies woord geworden. Het kost leerkrachten veel tijd, het betere knip- en plakwerk is aan de orde, leerkrachten stoppen de soms bombastische plannen in een map en inspectie interesseert zich niet voor deze papieren tijgers. Waar gaat het dan wel om bij de verantwoording van de zorg?  Wiebren kan helpen onze schaarse tijd zinvoller te besteden.

 

Nieuwe methoden

Scholen schaffen nieuwe taalmethoden aan. Veelal voor een periode van 8 – 10 jaar. Er gaan enorme bedragen mee gemoeid. Dan is objectieve advies de moeite waard. En……de gekozen methode zou goed en voor iedereen duidelijk (afspraken) ingevoerd moeten worden. Wiebren helpt bij de keuze en implementatie van Lijn 3, VLL- kimversie, Station Zuid, Flits, Staal, Tom, Taal Actief, Taal in Beeld, enz. Wiebren is erkend scholingspartner van Malmberg en Zwijsen en neemt een schat aan praktijkervaringen met de methodes mee..

nieuwKritiekpunt inspectie: de interactievaardigheden moeten beter!

Leerkrachten reageren op vingers, het kind antwoord en de rest gelooft het wel. Dat moet anders, zegt de inspectie in haar jongste rapporten. Leraren moeten kinderen bewegen tot discussies, tot onderhandelen over oplossingen. Bij rekenen…en geschiedenis? In grote als ook kleine kring. Een uitdaging! Laat je inspireren!

 

Als er iets is wat helpt…..en als jij dan mee gaat!!!

Startende leerkrachten in groep 3 hebben ondersteuning nodig. Het aanvankelijk lezen is een specifieke vaardigheid. Geen coaching betekent minimaal een toename van 50% aan leeszorgen. Ook ervaren leerkrachten in groep 3 verdienen om de 5 jaar een upgrading. Coaching in de klas levert zó veel op, ook met betrekking tot voortgezet en begrijpend lezen. Daar kan echt geen bijeenkomst tegenop! En als de schoolleider, de i.b.’er of de taalcoördinator mee gaat….dan snijden we echt (toekomstig) hout!

 

Nieuwe leerkrachten of zij-instromers

Beide groepen leerkrachten slijpen snel eigen inefficiënte vaardigheden in of hebben dat al gedaan in een lio- of invalperiode. Jammer! En een schoolloopbaan lang schadelijk voor kinderen. Ook missen ze vaak vaardigheden met betrekking tot het IGDI- model. Zorg voor ondersteuning: kleine moeite. Het afgelopen jaar bleek dat deze leergierige mensen in een paar sessies grote stappen zetten.

Waar houd ik me ook mee bezig?
• Het volgen van de kinderen in groep 1 en 2.
• Het in beeld brengen van de didactische vaardigheden van leerkrachten: van startbekwaam tot excellent.
• Klassenbezoeken voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen, voorgezet technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, ….
• Het schrijven van wekelijkse korte teksten voor begrijpend lezen, waar scholen zich op kunnen abonneren
• …….en verder alles wat jullie willen vragen…nieuw rapport maken, minder nakijken, onderwijskundige management gesprekken, in beeld brengen schoolpopulatie, taalmethodes geschikt maken, enz.