Rekenprofiel als basis voor analyse, diagnostiek en gerichte hulp.                                                                     

reg leraar

Samen met Bareka rekenadvies is de door het registerleraar gecertificeerde cursus ontwikkeld.

Deze korte cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. De cursus is gericht op het gebruik door leerkracht, intern begeleider, rekenspecialist, remedial teacher en ambulant begeleider.

De cursisten dienen eigen laptop mee te brengen.

De cursus wordt op verschillende plaatsen in het land gegeven. Voor cursusplaatsen en data klik hier.

Het Programma Module Profieltoets Rekenen Primair Onderwijs ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Bijeenkomst 1: Praktische informatie m.b.t. toetsen/rapportages, analyse en gerichte hulp.

1 e blok: Inleiding

 • De bouwstenen ‘basisvaardigheden’ : power en speed.
 • “Het “rekenmuurtje”: Drempelmodel en het Vier-fasen-model.muurtje

2 e blok: Werken met het computerprogramma.

3 e blok: De leerling en/of de groep in beeld: werken met een Rekenprofiel.

 • Analyse van screening/power en automatisering/speed en de samenhangen.
 • Bekijken van veel voorkomende beelden/ uitvalpatronen.
 • Bestudering van het groepsoverzicht screening,  waarmee het instructie- en oefenniveau en eventuele uitvalpatronen zichtbaar worden.

4 e blok: Observatie van procedurekennis.

 • Verkenning van procedurekennis bij hoofdrekenen tot 100.

Opdrachten (uitgevoerd tussen bijeenkomst 1 en 2):

 • Bestuderen van een aantal artikelen met achtergrondinformatie,
 • Screenings en automatiseringstoets afnemen bij een groepje leerlingen,
 • Uitvoeren van een observatie en het voeren van een diagnostisch gesprek.

2 Bijeenkomst 2: Verdieping van analyse/gerichte hulp en aanzet tot Rekenbeleid

1 e blok: Inleiding

 • Bespreking van de Profieltoets Rekenen: met een analyse op vier niveaus.
 • De profieltoets vergelijken met overige schooltoetsen.

2 e blok: Feedback Toetsen afnemen, rapportages analyseren en gerichte hulp.

 • Analyseren van de eigen toetsresultaten:

-Het groepsoverzicht “ screening”. Zicht krijgen op het instructie- cq. oefenniveau. Inzicht in

de hiaten en foutenpatronen.

– Op individueel niveau : de Profielkaart en de meerjarige Volgkaart (met een normering in

percentielscores).

 • Verkennen en analyseren van de observaties vanuit het diagnostisch gesprek.
 • Gerichte hulp met het oefendeel a.d.h.v. het Rekenmuurtje.

3 e blok: Leerroutes Rekenen: keuzes verantwoorden.

 • Verkenning van de rekendrempels binnen de rekenmethoden van groep 4 en 5
 • Rekenprofiel met screening ( vier fasen) en automatisering ( met percentielscores),
 • Koppeling maken naar het Ontwikkelingsperspectief.

4 e blok: Mogelijkheden voor rekenbeleid.

 • Een beredeneerd onderwijsaanbod in fase 1,2 en 3.
 • Leerlingenzorg en verklarende diagnostiek in relatie tot het Protocol rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)