Opbrengstgericht taalonderwijs

‘Goh, wat maakt je scherpe analyses en harde plannen!’
Een uitspraak van een schoolleider nadat hij gevraagd had om een verbeterplan voor de school te schrijven. De school maakt elk jaar op basis van analyse van cijfermatige resultaten, rapporten, klassenbezoeken, de gesprekkencyclus, enzovoort een plan. Op basis van deze gegevens worden acties uitgeschreven. Veelal uitgebreid voor het komende schooljaar. Voor de volgende jaren meer globaal. Het plan vormt de koers voor de teamleden en de schoolleiding. Het verbeterplan is tevens een verantwoording voor de keuzes en zorgt daarmee voor rust in de school. LEV kan een belangrijke bijdrage leveren aan zo’n plan. Informatie bij Wiebren de Jong  wdejong@onderwijsmetlev.nl of Lex Gall  lgall@onderwijsmetlev.nl

beter

Opbrengstgericht rekenenrekenproblemen

Een nieuwe rekenmethode en toch vallen de resultaten tegen. Hoe kan dat?

Een rekenaudit kan helpen om u inzicht te geven waarom de rekenresultaten tegenvallen. De audit bestaat uit het invullen van een intakelijst, een gesprek met de directie en intern begeleider/reken coördinator, het afleggen van groepsbezoeken aan door de school geselecteerde rekenlessen  en een terugkoppelgesprek a.h.v. een schriftelijk verslag.

Wilt u ondersteuning om uw ambitieniveau ten aanzien van de rekenopbrengsten te realiseren?

Voor meer informatie of vragen bel 06-23994021 of mail lgall@onderwijsmetlev.nl