Reus of kaboutertje! Wat is het langste woord?
Herken je deze vraag uit een oude leesvoorwaardentoets? Fonologisch bewustzijn! Het is nog altijd een cruciale voorwaarde om te leren lezen. Je bewust zijn van de inhoud van een vraag en niet (meer) letten op de vorm. Net zoals auditieve analyse, auditieve synthese en benoemsnelheid. Kinderen pakken in vrijwel alle gevallen deze onmisbare vaardigheden op, maar hebben we een systematische leerlijn? Is die leerlijn ook ingepland? Weten we hoe we benoemsnelheid kunnen beïnvloeden? Hebben we middelen om de voortgang van leerlingen te volgen? Kortom, staat onze voorbereiding op het lezen als een huis? Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl

Technisch lezen….de basis! Toch!
Na een begeleidingstraject, een aantal klassenbezoeken en het vastleggen van afspraken heeft een school het technisch lezen op de kaart staan. De schoolleider zei er het volgende over: ‘Technisch lezen is het hart van ons kwaliteitsbeleid. Vier keer per jaar bespreken we de prestaties van de kinderen in groep 2 tot en met 5 (6). Ongeveer 85% van onze kinderen leest op het midden van groep 6 op Avi E6 niveau. In de eerste drie maanden van het schooljaar houdt de schoolleiding wekelijks de vorderingen in groep 3 bij. Bij uitval ondernemen we direct actie en daarvoor hebben we een ruim arsenaal aan activiteiten in huis. Jaarlijks doen we aan leesbevordering. We hebben heldere afspraken over wat we doen in groep 2 t/m 5 (6), maar ook voor groep 6 tot en met 8.
Dat moet de verklaring zijn voor onze prima resultaten die we boeken. Ruim 80% van onze kinderen heeft geen problemen met woordenschat, begrijpend lezen, spellen, schrijven en verhaaltjessommen. Onze eindtoets basisonderwijs ligt al jaren ver boven het landelijk gemiddelde.’
Geldt dat ook voor jullie? Technisch lezen….er valt nog zoveel te winnen. Echt! Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl

Geen excuus bij technisch lezenlezen
Kinderen die op het midden van groep 4 geen Avi M4 beheersen, worden zelden nog een gemiddelde lezer! En niet goed technisch kunnen lezen heeft voor de meeste kinderen verstrekkende gevolgen voor de verdere (school)loopbaan. In de periode van het midden van groep 2 t/m midden van groep 4 moet het lezen goed, effectief en geconcentreerd worden opgepakt. Dat vraagt heldere afspraken en dagelijkse, goed georganiseerde lessen. Alles hangt samen met het leerkrachtgedrag. We kunnen ons niet verschuilen achter de slechte gezinssituatie, zwakke broers of een lage intelligentie. Geen excuses! Jij bent het die er voor zorgt dat de schoolloopbaan voor 85% van de leerlingen aangenamer verloopt. LEV wil met jou de uitdaging aangaan. Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl

Geen methode voor technisch lezen? Wat nu!
Er is nog een percentage scholen wat geen methode voor voortgezet technisch lezen heeft. Soms omdat er andere financiële prioriteiten liggen. Of omdat het niet noodzakelijk wordt gevonden, het is er nog niet van gekomen of om andere redenen. Toch lijkt een leerlijn voortgezet lezen onontbeerlijk. Voor alle leerlingen, maar in ieder geval voor de kinderen die op het eind van groep 4 en groep 5 niet lezen op resp. E3- en E4- niveau. Natuurlijk is een mooie methode met sprankelende teksten, de juiste woordrijen en een goede opbouw het meest aan te bevelen. Maar we komen ook een heel eind met bestaande materialen, die op school al aanwezig zijn. Informatie bij Wiebren de Jong, wdejong@onderwijsmetlev.nl